Algemene voorwaarden

Voordat we beginnen met onze algemene voorwaarden willen we sowieso tegen je zeggen dat we het heel belangrijk vinden om zorgvuldig met jouw gegevens om te gaan. Én dat je ons altijd een berichtje mag sturen met je vraag, tip, suggestie of anders. Jij blij, wij blij! 🙌💦

Artikel 1. Algemeen

 1. Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijnherroepingsrecht;
 3. Bestelprocedure: de procedure welke de Consument interactief doorloopt op de Website, om goederengeleverd te krijgen;
 4. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en eenovereenkomst op afstand aangaat met de Ondernemer;
 5. Dag: kalenderdag;
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Ondernemer: seesoap, gevestigd te Nagtglaslaan 20, 1412 EH Naarden en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80763049, die de Overeenkomst sluit en deze algemene voorwaarden hanteert. Alle overeenkomsten, met uitsluiting van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, komen tot stand met de Ondernemer en worden uitsluitend door de Ondernemer, dan wel door een uitdrukkelijk door De Ondernemer aangewezen persoon, uitgevoerd;
 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst tussen Ondernemer en Consument waarbij in het kader van een door de Ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 9. Technieken voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst zonder dat de Consument en de Ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen;
 10. Website: de website van de Ondernemer, te weten www.seesoap.nl.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten inzake overeenkomsten op afstand, hoe ook genaamd, waarbij de Ondernemer zich verbindt of zal verbinden producten te leveren voor de Consument, alsmede op alle daaruit voor de Ondernemer voortvloeiende werkzaamheden. Alternatief: deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Ondernemer en Consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de Ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de Consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de Consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld, een (schriftelijke) overeenkomst of opdrachtbevestiging.
 6. In het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden.
 7. De onderliggende overeenkomst -tezamen met deze algemene voorwaarden- geven de volledige afspraken tussen Consument en Ondernemer weer met betrekking tot de werkzaamheden waarvoor de overeenkomst is gesloten. Alle eerdere tussen partijen gemaakte afspraken of gedane voorstellen ter zake komen te vervallen.
 8. De Ondernemer verklaart de Wet Koop op Afstand van toepassing op haar algemene voorwaarden.

Artikel 3. Het aanbod

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Ondernemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld. Indien er geen aanvaardingstermijn of geldigheidsduur is gesteld, kan aan de aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is of de aangeboden dienst niet meer geleverd kan worden.
 2. Als de Ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten.
 3. De Ondernemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Consument redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Of; Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat zijn rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Het betreft in ieder geval:
 • de prijs inclusief alle belastingen;
 • de eventuele kosten van aflevering;
 • de eventuele kosten van montage;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt totvoortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.
 1. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het niet in de offerte of deaanbieding opgenomen aanbod, is de Ondernemer daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan nietovereenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij de Ondernemer anders aangeeft.
 2. Een samengestelde prijsopgave verplicht de Ondernemer niet tot het verrichten van een gedeelte van deopdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Offertes of aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 4. De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 3, tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de Consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de Ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de Consument elektronisch kan betalen, zal de Ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De Ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de Ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De Ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product of dienst aan de Consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  a. het bezoekadres van de vestiging van de Ondernemer waar de Consument met klachten terecht kan; b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 6. Indien de Ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is debepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 5. Levering en uitvoering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. De Ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij deuitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 3. Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 4. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 3 van de algemene voorwaarden is vermeld, zal de Ondernemer de overeenkomst met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien de overeenkomst niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan uiterlijk één maand nadat de Overeenkomst is gesloten, bericht. De Consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 5. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de Ondernemer het bedrag dat de Consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de Ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de Ondernemer.
 7. 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van levering aan de Consument bij de Ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Het risico gaat over op moment van levering aan de Consument.

Artikel 6. Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de Consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien kalenderdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de Consument.
 2. Tijdens deze termijn zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument het product slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de Ondernemer retourneren, conform de door de Ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Consument.

Artikel 7. Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de Consument een bedrag betaald heeft, zal de Ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de herroepingsverklaring, terugbetalen.

Artikel 8. Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Indien de Consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de Ondernemer alleen worden uitgesloten indien de Ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten, die door de Ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Consument.

Artikel 9. De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de Ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de Ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de Ondernemer dit bedongen heeft en:
  1. a)  deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  2. b)  de Consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop deprijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 10. Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen dienen de door de Consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na de levering van het product
 2. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de Consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. Indien de Consument niet binnen de in lid 1 genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft de Ondernemer, zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist, het recht vanaf de vervaldag de Consument over het gefactureerde bedrag de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen, tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van de Ondernemer.
 4. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de Consumenten hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen, voortvloeiende uit de overeenkomst.
 5. De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Ondernemer te melden.
 6. In geval van wanbetaling van de Consument heeft de Ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de Consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

 1. Het in het kader van de Overeenkomst door de Ondernemer geleverde blijft eigendom van de Ondernemer totdat de Consument alle verplichtingen uit de met de Ondernemer gesloten Overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. Het door de Ondernemer geleverde, dat ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Consument is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De Consument dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van de Ondernemer veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Consument verplicht om de Ondernemer daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen..
 4. Voor het geval de Ondernemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Consument bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan de Ondernemer en door de Ondernemer aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van de Ondernemer zich bevinden en deze terug te nemen.

Artikel 12. Garantie en onderzoek

 1. De door de Ondernemer te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Consument zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. De Ondernemer kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren producten of uit te voeren Werkzaamheden.
 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 6 maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door de Ondernemer verstrekte garantie een product betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
 3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Consument en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van de Ondernemer, de Consument of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Consument komt evenmin aanspraak op garantie toe, indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar de Ondernemer geen invloed op kan uitoefenen.
 4. De Consument is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort de Consument te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan de Ondernemer te worden gemeld. Eventuele niet-zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan de Ondernemer te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat de Ondernemer in staat is adequaat te reageren. De Consument dient de Ondernemer in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

Artikel 13. Klachtenregeling

 1. De Ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Ondernemer, nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de Ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 14. Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de Consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 15. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. De Ondernemer is jegens de Consument uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de Overeenkomst.
 2. De Ondernemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Hieronder wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade, voorzover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de Ondernemer aan Overeenkomst te laten beantwoorden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voorzover de Consument aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. De Ondernemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade bij de Consument of derden, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen.
 3. Tijdens de uitvoering van de overeenkomst kunnen de Consument en de Ondernemer op verzoek van de Consument door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren. De Consument en de Ondernemer zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen tengevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder -maar niet beperkt tot- schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij aflevering van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen. Zowel de Consument als de Ondernemer zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s. De data-uittreksels uit de computersystemen van verzender leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door verzender verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de ontvanger.
 4. De aansprakelijkheid van de Ondernemer is beperkt tot het bedrag dat volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar van de Ondernemer voor het betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel door de Ondernemer uit hoofde van de verzekering te dragen eigen risico.
 5. De Ondernemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de Consument ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van het gebrekkige product.
 6. De Consument vrijwaart de Ondernemer tegen alle aanspraken van derden, welke direct of indirect met de uitvoering van de Overeenkomst samenhangen. De Consument vrijwaart de Ondernemer in het bijzonder tegen vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat de Consument aan de Ondernemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.
 7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de Ondernemer of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 16. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle Overeenkomsten tussen de Consument en de Ondernemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing, 
 2. Alle geschillen die verband houden met Overeenkomsten tussen de Consument en de Ondernemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de Ondernemer is gevestigd.

Artikel 17. Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Tevens zijn deze algemene voorwaarden te raadplegen op de website van de Ondernemer.
 2. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met de Ondernemer.